ما تضمین می‌کنیم که پس از انتخاب ملک مناسب و انجام مراحل لازم برای آن، تابعیت ترکیه را دریافت خواهید کرد.